Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Daria Weręgowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Fotograficzne Daria Weręgowska , pod adresem: Słup 34a , 13-230 Lidzbark, NIP: 5711719596 .

 2. Dane kontaktowe

  Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres dariaweregowska@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem tel.. 695110118.

 3. Sposoby przetwarzania.

  Wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze administratora przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:
       •  przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu administrator zapewnia, że podmioty, z którymi współpracuje we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,
       •  przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

Ponadto, w ramach wykonywanej usługi administrator będzie przetwarzał takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
       •  przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przez administratora usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
       •  w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, będzie on przetwarzany w celu promocji twórczości administratora (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
       •  przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i innych obowiązków księgowych nakładanych na administratora przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
       •  przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń dotyczących umowy (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

 2. Odbiorcy danych osobowych
       •  w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego wspomnianą zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom
       • dostęp do danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów,
       • dostęp do danych będzie również posiadało biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia księgowości na potrzeby prowadzenia dokumentów księgowych,
       • istnieje również możliwość, że Wasze dane zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w ramach wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi, a także innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli do tego zostanie zobowiązany administrator danych osobowych i jeżeli będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa
       • istnieje również możliwość, że Wasze dane osobowe zostaną przekazane kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną na rzecz administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia jego praw lub obrony przed roszczeniami.

 3. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

 1. Wasze uprawnienia

Jako podmioty, których dane podlegają przetwarzaniu posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:

     •  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

     •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     •  prawo do przenoszenia danych,

     •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

     •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

     •  wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy,

     •  wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji twórczości administratora (wykonawcy usługi) jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem skorzystania z usług administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności.       • 

error: Content is protected !!